مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مزایده فروش صد تن قراضه آلیاژی منگنزی مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش صد تن قراضه آلیاژی منگنزی مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

مناقصه خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی مورد نیاز مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز، فرسوده و پسماندهای کشاورزی مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز، فرسوده و پسماندهای کشاورزی مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به واحد هفتم سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به مجتمع صنعتی و واحد هفتم را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

مناقصه حمل ده هزار تن کلینکر طی مدت بیست روز به مقصد بندر خرمشهر

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به حمل مقدار ۱۰ ده هزار تن کلینکر طی مدت ۲۰ بیست روز از مجتمع صنعتی به مقصد بندر خرمشهر را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

مناقصه اجاره یک دستگاه لودر باب کت جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی سیمان تهران

شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجاره یک دستگاه لودر باب کت حداقل پنج تن با اپراتور جهت واحد هفتم مجتمع صنعتی را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.