شرکت سیمان تهران در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روزانه تجهیزات خطوط تولید مورد نیاز مجتمع صنعتی را به صورت مناقصه برگزار نماید.

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش صد تن قراضه آلیاژی منگنزی مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد خرید صد و پنج هزار تن سنگ بوکسیت با آنالیز شیمیایی مورد نیاز مجتمع صنعتی را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد مزایده فروش اقلام مازاد برنیاز، فرسوده و پسماندهای کشاورزی مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت مناقصه عملیات توسعه، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل ۷۵۰هزار تن باطله در مجتمع صنعتی سیمان تهران را برگزار نماید.

شرکت سیمان تهران در نظر دارد نسبت به مناقصه خرید ۱۰۵۰۰۰ تن سنگ گچ خورد نشده (کلوخه) جهت تحویل به مجتمع صنعتی و واحد هفتم را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.

شرکت سیمان ایلام (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز، راکد و مستعمل خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

شرکت سیمان ایلام در نظر دارد نسبت به حمل مقدار ۱۰ ده هزار تن کلینکر طی مدت ۲۰ بیست روز از مجتمع صنعتی به مقصد بندر خرمشهر را از طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.