مطالب توسط Ilam Cement

مناقصه بهره برداري ، نگهداري و تعميرات مكانيك و تجهیزات برقی ، راهبری و کنترل تأسيسات و نظافت صنعتی و محوطه خط توليد واحد 4 سیمان تهران

مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات مکانیک و تجهیزات برقی ، راهبری و کنترل تأسیسات و نظافت صنعتی و محوطه خط تولید واحد ۴ سیمان تهران